Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα. Άννα Διαμαντοπούλου

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/19.5.2010) ορίζεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3194/2003.

Η δωδεκάμηνη απαιτούμενη προϋπηρεσία στους εκπαιδευτικούς γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω αλλά και για τους εκπαιδευτικούς με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω μας προβληματίζει δεδομένου ότι δεν απαιτείται αντιστοίχως για τους γονείς με περισσότερα από τρία ανήλικα τέκνα ή υπηρετούντα τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδαστές.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Πολιτεία δίνει ορθώς προτεραιότητα στις πολύτεκνες οικογένειες. Δεν αντιλαμβανόμαστε όμως γιατί επιβαρύνει με προαπαιτούμενη υπηρεσία οικογένειες που χρήζουν και αυτές υποστήριξης.

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός

Προτίθεστε να παρέμβετε υπέρ της τροποποίησης αυτού του νόμου ώστε να απαλλαχτούν και οι άλλες κοινωνικές κατηγορίες της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για διορισμό εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής, Βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας – ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Μαρία Μίχου, Βουλευτής Ν. Πιερίας – ΠΑ.ΣΟ.Κ.