Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων κα. Άννα Διαμαντοπούλου

Ως γνωστόν οι Έλληνες έθνος ναυτικό και εμπορικό μαθαίνουν και ομιλούν ξένες γλώσσες από τους πρώιμους χρόνους της ιστορίας τους. Σπάνια λαοί καλλιέργησαν την πολυγνωσία διότι ως συνήθως οι ισχυροί λαοί επέβαλαν τις δικές τους γλώσσες. Στις εξαιρέσεις λοιπόν ο ελληνικός λαός ασπάζεται τη γλώσσα του άλλου συνενώνεται με τον πολιτισμό του και λειτουργεί ως δίαυλος των δύο πολιτισμών. Στην εποχή μας η νεολαία πλήρως εγκλιματισμένη στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας έχει καλλιεργήσει την πολυγλωσσία ως φυσική συνέπεια απόκτησης γνώσης και προσαρμογής στο πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Δυστυχώς οι πολλαπλές επιρροές που δεχόμαστε μας οδήγησαν στην απόκτηση πιστοποιημένων διπλωμάτων από αλλοδαπά ιδρύματα με καταξιωμένη επιστημονική επάρκεια.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν η δημιουργία παραοικονομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία των ξένων γλωσσών προς όφελος ιδιωτών και ξένων ιδρυμάτων αλλά και της ευρύτερης πολιτισμικής επιρροής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία της χώρας μας. Η νομοθεσία που προέβλεψε την δημιουργία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, δηλαδή την εθνική πιστοποίηση στη χώρα μας, οραματίστηκε την δυναμική επίλυση του προβλήματος.

Οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε την εμπλοκή φορέων στην όλη διαδικασία που δημιούργησαν προβλήματα εκ του πονηρού ώστε να ωφεληθούν και να συνεχίζουν να ωφελούνται όλοι οι ανωτέρω φορείς οι οποίοι πέτυχαν την αποδυνάμωση του κρατικού πιστοποιητικού.

Διαπιστώνουμε ότι στην πρόσφατη νομοθετική προσπάθεια συγκροτήθηκε επιτροπή μελέτης του θέματος με στόχο την εισήγηση εμπεριστατωμένης πρότασης προς ξεπέρασμα της κρίσης.

Θεωρώντας ότι τα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας οφείλουν να αποκτήσουν κύρος και ακτινοβολία όχι μόνο στον τόπο μας αλλά και ευρύτερα στην ανατολική λεκάνη της μεσογείου θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποκτήσουν πανεπιστημιακή υποδομή και άρτια οργάνωση όπως αυτή των εισαγωγικών εξετάσεων.

Ερωτάται η κα. Υπουργός

 

α) Θα εργαστείτε προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ως προϊόντος υψηλής πανεπιστημιακής στάθμης και επαγγελματικής κατάρτισης των Ελληνοπαίδων, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην παραπαίουσα υφισταμένη κατάσταση;

β) Θα στηρίξετε τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με ιδιαίτερη έμφαση στα περιφερειακά, ώστε να αναλάβουν το βάρος της πρωτοβουλίας αυτής;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

Κουρουμπλής Παναγιώτης