Τροπολογία του ΥΠΕΣΔΑ δίνει λύση στο ζήτημα των συμβασιούχων καθαριστριών των δημόσιων σχολείων, της σύστασης των υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ, της παράτασης λειτουργίας δομών και κοινωνικών προγραμμάτων και της θεώρησης μελετών έργων και υπηρεσιών

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, προβλέπεται η επαναλειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην Αυτοδιοίκηση, η ανανέωση των συμβάσεων για τον καθαρισμό των δημόσιων σχολείων, η παράταση της λειτουργίας των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» και η μεταβίβαση της αρμοδιότητας θεώρησης μελετών έργων και υπηρεσιών από το Υπουργείο ΕΣΔΑ στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Συγκεκριμένα με την εν λόγω τροπολογία ρυθμίζεται το θέμα της σύστασης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ, στα οποία υπάγονται οι Δημοτικοί Υπάλληλοι, προκειμένου – λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των χαρακτηριστικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο και με βάση τις κοινές αρχές οι υπάλληλοι που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επίσης, παρατείνονται οι συμβάσεις για τον καθαρισμό των δημόσιων σχολείων για το διδακτικό έτος 2016-2017, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, προβλέπεται παράταση της διάρκειας παροχής υπηρεσιών ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού πέραν της 30ης Ιουνίου 2016 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Με τη ρύθμιση αυτή, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των πολύτιμων για τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας δομών και κοινωνικών προγραμμάτων. Σημειωτέον, ότι η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού  θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναδρομικά, από την ένταξη των ως άνω δράσεων στο νέο ΕΣΠΑ και έως την 1η Ιουλίου 2016.

Επιπροσθέτως επιχειρείται η αποκέντρωση, όσον αφορά στην αρμοδιότητα της θεώρησης μελετών έργων και υπηρεσιών, καθώς και της προαπαιτούμενης γνωμοδότησης, που μέχρι σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο της ανάδειξης των επιτελικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, της καλύτερης οργάνωσης και άσκησής τους, καθώς και της περαιτέρω προώθησης της αποκέντρωσης προς τον σκοπό της αποσυμφόρησης της κεντρικής διοίκησης και της ενίσχυσης των λειτουργιών του επιτελικού κράτους. Τέλος, ορίζεται ρητά ότι όπου στις επιμέρους διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά στη θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.