Διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων στον Ο.Λ.Θ.