Σύγχρονο τεχνικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό προμηθεύεται η ΑΕΝ Χίου

Υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής δύο συμβάσεις για τη προμήθεια σύγχρονου τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ Χίου. Η εγκατάστασή του θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε διάστημα έξι μηνών το αργότερο.

 

Τα υπό προμήθεια είδη, τα οποία αφορούν στον εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση υφιστάμενων εκπαιδευτικών μέσων διδασκαλίας, είναι τα εξής:

  • εργαστήριο πολυμέσων, με δυνατότητα άσκησης τριάντα (30) σπουδαστών,
  • εργαστήριο συστημάτων αυτόματου ελέγχου (ΣΑΕ), για την κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών στο πεδίο των αυτοματισμών με στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με τα συστήματα αυτόματου ελέγχου,
  • εργαστήριο ψηφιακών συστημάτων – PLC, για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών.

 

Η παράδοση – εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός για το εργαστήριο πολυμέσων και εντός έξι μηνών για τα εργαστήρια συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ψηφιακών συστημάτων.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

 

Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ΑΕΝ, ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής, ενωσιακής νομοθεσίας όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Με την προμήθεια αυτή θα παρέχεται στους σπουδαστές/στριες της ΑΕΝ Χίου η απαραίτητη πρακτική εκπαίδευση, ώστε αυτοί με την αποφοίτηση τους να έχουν δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης τους σε εμπορικά πλοία, που διαθέτουν εξοπλισμό ακόμη και της πλέον σύγχρονης ναυτικής τεχνολογίας.

 

Περισσότερα…