Θέμα: Παράνομη στέρηση προνοιακού επιδόματος ΑμΕΑ λόγω Εγκυκλίου αντίθετης με το νόμο

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α’), «οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας, ιδίως πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση, πάσχοντες από ανοσοεπάρκεια, τυφλά άτομα, εξετάζονται υποχρεωτικά από την Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος». Όπως προκύπτει με σαφήνεια από τη γραμματική ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου μοναδική και αποκλειστική προϋπόθεση για τη χορήγηση του προνοιακού επιδόματος είναι η εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή.

Για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παραπάνω διάταξη εκδόθηκε κατά την περίοδο της θητείας του Υφυπουργού Υγείας κ. Μ. Μπόλαρη Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ Τμήμα Α΄ (υπ’ αριθ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011) με θέμα : « Σχετικά με το άρθρο 46 του ν. 4025/2011 και συναφή ζητήματα ». Στο σημείο 2 της εν λόγω Εγκυκλίου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «Δεδομένoυ του προαναφερθέντος μεγάλου αριθμού δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ και του επιφορτισμένου έργου των ΚΕΠΑ, σε περιπτώσεις λήξης της γνωμάτευσης των δικαιούχων επιδομάτων, η πληρωμή του επιδόματος αναστέλλεται και δεν διακόπτεται, μέχρι ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στην υπηρεσία σας τη νέα γνωμάτευση και εφόσον θα πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια ένταξης όπως αυτά καθοριστούν από το επικείμενο νέο κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, το επίδομα θα χορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης του δικαιούχου».

Αντίστοιχα για τους νέους δικαιούχους ορίζεται στο σημείο 3 της ίδιας Εγκυκλίου ότι: ¨Αναφορικά με τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ (νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι) για τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν απαιτούνταν ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, θα παραπέμπονται υποχρεωτικά στα ΚΕΠΑ και εφόσον προσκομίσουν πιστοποίηση αναπηρίας η οποία θα καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα – όπως αυτές θα καθοριστούν από το επικείμενο κανονιστικό πλαίσιο – θα δικαιούνται αναδρομικά την οικονομική ενίσχυση, από την ημερομηνία αιτήσεώς τους στην υπηρεσία σας ¨.

Και στις δύο περιπτώσεις, νέων δικαιούχων και ήδη δικαιούχων, η εγκύκλιος αναφέρεται στην έκδοση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο δεν υφίστατο στο χρόνο έκδοσης της εγκυκλίου και συνεχίζει να μην υφίσταται στον παρόντα χρόνο. Με τον τρόπο αυτό εισάγει μία παραπάνω προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4025/2011 η οποία υπερβαίνει καταφανώς το κείμενο του άρθρου και παρανόμως εισάγει πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμΕΑ.

Η επίκληση άλλωστε του « μεγάλου αριθμού δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ και του επιφορτισμένου έργου των ΚΕΠΑ» που αναφέρεται στο σημείο 2 της Εγκυκλίου ούτε δικαιολογεί ούτε νομιμοποιεί την κατά το δοκούν ερμηνεία του νόμου. Αντίθετα, η εξάρτηση των επιδομάτων αυτών από απροσδιόριστου περιεχομένου νέο κανονιστικό πλαίσιο και μάλιστα αναδρομικά από 01/09/2011 οδηγεί σε πλήρη ανασφάλεια ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Επειδή, οι εγκύκλιοι δεν έχουν σε καμία περίπτωση κανονιστικό χαρακτήρα ούτε υπηρεσιακοί παράγοντες μπορούν να συμπληρώνουν το περιεχόμενο ήδη θεσπισμένων διατάξεων από τη Βουλή.

Επειδή, μοναδική προϋπόθεση για το άρθρο 46 του Ν.4025/2011 είναι η εξέταση του δικαιούχου υποχρεωτικά από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή και όχι η έκδοση νέου κανονιστικού πλαισίου χορήγησης του επιδόματος.

Επειδή, με την Εγκύκλιο του πρώην Υφυπουργού Υγείας κ. Μ. Μπόλαρη -λόγω της παράνομης πρόσθετης προϋπόθεσης του επικείμενου κανονιστικού πλαισίου- οι δικαιούχοι (νέοι αλλά και παλαιοί οι οποίο λόγω της λήξης ισχύος των γνωματεύσεων τους προσήλθαν στο ΚΕΠΑ), από τηψήφιση του νόμου παρανόμως στερούνται τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμΕΑ.

Επειδή, οι δικαιούχοι δεν είναι δυνατόν να κρίνονται με παραπομπή σε ανύπαρκτα ακόμη μελλοντικά κανονιστικά πλαίσια, αλλά βάσει των συγκεκριμένων κανόνων που ισχύουν την περίοδο εξέτασης.

ΕπειδήΥπουργικές Αποφάσεις, βάσει των οποίων ρυθμίζεται το υφιστάμενο Κανονιστικό Πλαίσιο, είναι παράνομο να ακυρώνονται με εγκυκλίους οι οποίες μάλιστα εισάγουν προϋποθέσεις οι οποίες είναι αντίθετες με νομοθετικές ρυθμίσεις,

Επειδή, ήδη η ομηρία των ΑμΕΑ στα ΚΕΠΑ είναι απάνθρωπη και εξευτελιστική.

Επειδή, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το επικαλούμενο νέο κανονιστικό πλαίσιο, αφήνοντας υποψήφιους δικαιούχους σε πλήρη ασάφεια και ανασφάλεια για το ισχύον καθεστώς.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θα προβείτε άμεσα σε διευκρίνιση της πρόβλεψης του άρθρου 46 του Ν.4025/2011 αίροντας την παράνομη πρόσθετη προϋπόθεση της Εγκυκλίου υπ’ αριθ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011 για έκδοση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου ;

  1. Σε ποιές ενέργειες θα προχωρήσετε για την αναδρομική κάλυψη των παρανόμως στερηθέντων προνοιακών επιδομάτων των ΑμΕΑ ;

  1. Εξετάζετε την έκδοση νέου κανονιστικού πλαισίου για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμΕΑ και με ποιό περιεχόμενο ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κουρουμπλής Παναγιώτης