Ολομέλεια της Βουλής Σ/Ν Υπ. Οικονομικών

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».