Διακριτική μεταχείριση εις βάρος των Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων του εξωτερικού

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Διακριτική μεταχείριση εις βάρος των Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων του εξωτερικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2525/1997, «α) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων παρέχεται δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: i) … iii) Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό, … β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες, τα ποσοστά των θέσεων ανά κατηγορία, τα αναγκαία δικαιολογητικά, οι διαδικασίες επιλογής,…» και άλλα.Επιπλέον στην ίδια διάταξη προβλέπεται: «Με την απόφαση μπορεί να ορίζονται χρονικά διαστήματα που παρέχονται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού σε όσους υπάγονται στις ειδικές αυτές κατηγορίες συνολικώς ή ανά κατηγορία, ως και χωριστό ποσοστό θέσεων για τους υποψηφίους των κατηγοριών iii και iv της ανωτέρω περίπτωσης α’, οι οποίοι αποφοίτησαν από λύκεια με πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.». Περαιτέρω, με την υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/20-2-2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 272/1-3-2007) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προβλέφθηκαν στο άρθρο 1, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Στις ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α), υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές και εισαγωγικές κατευθύνσεις του άρθρου 2 της παρούσας και οι οποίοι πληρούν, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:1.        Τέκνα ελλήνων του εξωτερικού απόφοιτοι ελληνικών λυκείων…2.        Τέκνα ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων…3.        Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό: «α) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του. Σε περίπτωση που ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται καθυστερημένα και για υπηρεσιακούς λόγους, σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, η απόσπαση του γονέα και επομένως η κατοικία και διαμονή του, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, τα οποία να συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης του υποψηφίου. γ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο. δ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος, που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και έχει φοιτήσει, μετά από χορήγηση υποτροφίας ως οικότροφος, τουλάχιστον στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η υποτροφία θα πρέπει να έχει χορηγηθεί στον υποψήφιο από εκπαιδευτική αρχή ή επίσημο φορέα της αλλοδαπής, μέσω συμμετοχής του σε διαγωνιστική διαδικασία. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση της κατοικίας και μόνιμης διαμονής του γονέα. ε) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή και έχει πλήρη φοίτηση σε πέντε (5) τάξεις Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό με διάρκεια κατοικίας και μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό, του ενός τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοίτησής του. Το ξένο σχολείο στην ημεδαπή θα πρέπει να ακολουθεί ξένο πρόγραμμα σπουδών και να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».Στην ίδια υπουργική απόφαση, άρθρο 2 παρ. 1. γ. (i)α. προβλέπεται για την κατηγορία 3 ποσοστό «1,5% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Κύπρου)».Βάσει την ως άνω Υπουργικής Απόφασης, στην κατηγορία 3 («Έλληνες απόφοιτοι ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό») υπήχθησαν και οι Έλληνες απόφοιτοι των ελληνόγλωσσων τμημάτων των Ευρωπαϊκών σχολείων, ενώ, μέχρι πρότινος, υπάγονταν στις κατηγορίες 1 ή 2: (1: «Έλληνες απόφοιτοι ελληνικών Λυκείων στο εξωτερικό» ή 2: «Τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών Λυκείων»). Τούτο, όμως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτόν, για τους αποφοίτους των ξενόγλωσσων σχολείων του εξωτερικού, μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες εισαγωγής τους στα ελληνικά Α.Ε.Ι. σε σχέση με τους αποφοίτους των ελληνόγλωσσων τμημάτων των Ευρωπαϊκών Σχολείων.Η λεπτομερέστατη όσο και δαιδαλώδης αυτή περιγραφή των διαφόρων ομάδων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία 3 ένα δεν αφήνει να φανεί: Το ότι καλούνται να συναγωνίζονται στις εξετάσεις Ελληνομάθειας απόφοιτοι ουσιαστικά ελληνικών σχολείων που διδάχθηκαν την Ελληνική από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο με αποφοίτους ξένων σχολείων στα οποία δεν διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Όταν μάλιστα ο βαθμός που επιτυγχάνει ο υποψήφιος στις εξετάσεις Ελληνομάθειας αποτελεί το ήμισυ του βαθμού εισαγωγής.Σχετικά, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.151/50936/Α5/28-3-2018 έγγραφό του, βεβαιώνει ότι κάθε χρόνο, με σχετική Υπουργική Απόφαση, καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι στην κατηγορία των Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (ήτοι των Ευρωπαϊκών Σχολείων), δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των αποφοίτων ξένων σχολείων και των αποφοίτων Ευρωπαϊκών σχολείων ή και άλλων ενδεχομένως σχολείων, στα οποία βάσει του προγράμματος σπουδών διδάσκεται η Ελληνική, κάτι βέβαια που μόνο ως διαφανής διαδικασία δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί.Με την εξομοίωση αυτή των αποφοίτων ελληνόγλωσσων τμημάτων των Ευρωπαϊκών Σχολείων με τους Έλληνες αποφοίτους ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό, προσβάλλεται ευθέως η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, υπό την έννοια της ίσης μεταχείρισης ουσιωδώς ανόμοιων καταστάσεων. Διότι με το να μη διαχωρίζονται οι περιπτώσεις αυτές, στις εξετάσεις Ελληνομάθειας, οι οποίες μαζί με τον βαθμό απολυτηρίου αποτελούν την προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, ευνοούνται ιδιαιτέρως οι Έλληνες απόφοιτοι των ελληνόγλωσσων τμημάτων των Ευρωπαϊκών Σχολείων, δεδομένης της καταφανούς εξοικείωσής τους με την ελληνική γλώσσα, έναντι των αποφοίτων ξένων Λυκείων στα οποία δεν διδάσκεται η Ελληνική.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Υπάρχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή δεσμεύσεις της χώρας, εξ αιτίας των οποίων δεν είναι δυνατή η εναρμόνιση των επίμαχων ρυθμίσεων με τις επιταγές του Συντάγματος της χώρας και ποια είναι αυτά; 2) Σκοπεύετε να επικαιροποιήσετε την Υπουργική Απόφαση του 2007 που κληρονομήσατε, θεσπίζοντας ιδιαίτερη κατηγορία για τους αποφοίτους των Ευρωπαϊκών λεγόμενων ή και άλλων ενδεχομένως σχολείων στα οποία βάσει του προγράμματος σπουδών διδάσκεται η Ελληνική, ώστε στην κατηγορία 3 να παραμείνουν αποκλειστικά και μόνο οι απόφοιτοι ξένων σχολείων στα οποία κατά το πρόγραμμα σπουδών δεν διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές/τριες

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Ακριώτης Γιώργος

Αυλωνίτου Ελένη

Εμμανουηλίδης Δημήτρης

Ηγουμενίδης Νίκος

Ιγγλέζη Κατερίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα

Ντζιμάνης Γιώργος

Πάντζας Γιώργος

Πρατσόλης Αναστάσιος

Τσόγκας Γιώργος