Στην επίλυση μείζονων και χρόνιων προβλημάτων, πρακτικής και θεσμικής φύσεως, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση τριών σχεδίων νόμων από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Συγκεκριμένα τα Σχέδια Νόμου που τέθηκαν ήδη σε δημοσία ηλεκτρονική διαβούλευση αφορούν:

Α. Τη Σύσταση και Οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας.

Β. Την Οργάνωση και Λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας.

Γ. Την Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού.

Παράλληλα, το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση ένα ακόμη σχέδιο νόμου υψίστης σπουδαιότητας με το οποίο ρυθμίζονται σοβαρά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέματα προσωπικού των ΟΤΑ, ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπροσθέτως, στα τέλη του μηνός Μαΐου προωθείται σχέδιο νόμου για την ισότητα με το οποίο διευθετούνται όλα τα εκκρεμή ζητήματα, όπως των εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το σχέδιο νόμου «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας», σηματοδοτεί την αλλαγή των μέχρι σήμερα ακολουθούμενων πολιτικών στην διαχείριση των αποβλήτων, στοχεύοντας σε ένα μοντέλο, σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον.

Με το παρόν σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση διευθετεί τη νομική σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας των φορέων που διαχειρίζονται τα απόβλητα. Για πρώτη φορά η οργάνωση και λειτουργία των συγκεκριμένων νομικών προσώπων δεν θα προσεγγίζεται οριζόντια για όλη την χώρα όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την αρχή της εγγύτητας, την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασικός πυλώνας του εν λόγω σχεδίου νόμου αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ένα νομοθετημένο και κανονιστικό κείμενο που ορίζει πώς πρέπει να πορευθεί η χώρα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν δεδομένα όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού, η ανακύκλωση, η διαλογή στην πηγή και οι μικρής κλίμακας μονάδες επεξεργασίας.

Το νέο σχέδιο νόμου αποτελεί τομή στη διαχείριση των αποβλήτων της χώρας αφού για πρώτη φορά ένα σχέδιο νόμου στοχεύει στη λύση προβλημάτων, στην άρση αγκυλώσεων, αλλά και στην κάλυψη κενών παρελθόντων νόμων. Κάθε πολίτης μελετώντας το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα κατανοήσει τον δημοκρατικό και πρακτικό χαρακτήρα που το διέπει καθώς και το πραγματικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης και του υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να ξεκαθαριστεί με σαφήνεια η έννομη και χρηστή λειτουργία της διαχείρισης των αποβλήτων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις τους στον σύνδεσμο http://www.opengov.gr/ypes/?p=3641 μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου στις 14:00.

 

Με το παρόν σχέδιο νόμου το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διευθετεί το ζήτημα της οργάνωσης και λειτουργίας των συνοριακών σταθμών, καθώς για πρώτη φορά, μετά από καθυστέρηση είκοσι περίπου χρόνων, καταβάλλεται μία σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνοριακοί σταθμοί ως ένας ενιαίος χώρος, με τους δικούς του ιδιαίτερους κανόνες λειτουργίας.

Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, εισάγεται για πρώτη φορά Διοίκηση στους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, όπως άλλωστε συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο. Η ύπαρξη διαφορετικών υπηρεσιών (αστυνομία, τελωνείο, κτηνιατρείο, φυτοϋγειονομείο, τουριστική υπηρεσία), στους συνοριακούς σταθμούς οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν ενιαία διοίκηση, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αρχικά, προβλήματα που σχετίζονται με την εμφάνιση, την καθαριότητα και την υγιεινή των χώρων, αλλά και προβλήματα έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των υπηρεσιών. Πλέον, όλες οι διαφορετικές υπηρεσίες θα τεθούν υπό τον Διοικητή, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη λειτουργία και τον συντονισμό όλων προς όφελος της χώρας.

Ο Διοικητής θα επιλέγεται από το Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και θα έχει τετραετή θητεία. Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει ο Διοικητής καταδεικνύεται από το γεγονός ότι, επί ποινή παύσης του, υποχρεούται να υποβάλλει δύο φορές το χρόνο ετήσια έκθεση με συγκεκριμένο περιεχόμενο προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ επιπλέον αποτελεί μέλος συλλογικού οργάνου που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπό την προεδρία του Υπουργού για την προώθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τους συνοριακούς σταθμούς.

Καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις τους στον σύνδεσμο http://www.opengov.gr/ypes/?p=3715 μέχρι την Τετάρτη 11 Μαΐου στις 18:00.

Με τον παρόν σχέδιο νόμου καθιερώνεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού η 20η Μαΐου, ημερομηνία που ταυτίζεται με τη γέννηση του κορυφαίου των φιλοσόφων και διαμορφωτών του παγκόσμιου πνεύματος και πολιτισμού, Σωκράτη με στόχο:

  • την ανάδειξη της διαχρονικής παρουσίας και εξέλιξης της Ελληνικής γλώσσας, ως καθοριστικού στοιχείου της εθνικής ταυτότητας και του Ελληνικού Πολιτισμού στην πανανθρώπινη διάστασή του,

  • την προαγωγή της διαρκούς και διαπλαστικής συμβολής της Ελληνικής γλώσσας, ως εργαλείου ανάπτυξης και διαμόρφωσης αρχών και εννοιών στο πεδίο της φιλοσοφίας, των επιστημών, των πολιτικών ιδεών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού,

 

  • την προώθηση του ρόλου της Ελληνοφωνίας σε ο, τι αφορά τη διεπικοινωνία του Ελληνισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στην Ελληνική Διασπορά, αλλά και κάθε πολίτη του κόσμου, που μετέχει των αξιών της Ελληνικής Παιδείας και του Ελληνικού Πολιτισμού.

Η γλώσσα ενός λαού αποτελεί δομικό στοιχείο του πολιτισμού του και συνεπώς, της ταυτότητάς του. Επομένως, η διάχυσή της και η συνέχεια που έχει στον χρόνο, αποτελεί μέσο για τη διατήρηση και εξέλιξη του πολιτισμού στο διηνεκές.

Το σχέδιο νόμου «Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού»  έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου στις 15:00, στον διαδικτυακό ιστότοπο http://www.opengov.gr/ypes/?p=3679 .